''Se m'esgrella el colorí 
i el caramel.lo de menta, 
la vida muda i contenta 
del lloretó lloretí.''

>
El lloretó
15
/55
El lloretó

Del lloretó lloretó, 
el blat mill i l'escaiola, 
dins la gàbia color 
de gessamí i corriola. 

Del lloretó lloretí, 
la ploma cossiolaire, 
filferrada, broda l'aire 
de clívia i dematí. 

Bec becoi sense cançó, 
i el ficus i la donarda, 
del lloretí lloretó, 
se m'empalmera la tarda. 

Se m'esgrella el colorí 
i el caramel.lo de menta, 
la vida muda i contenta 
del lloretó lloretí. 

JAUME VIDAL ALCOVER
L'hora verda, 1952