''Piadosament mos enuigs no desplega, 
desplegament, per tants juís aprovat, 
provablement mèrits d'amor replega.''

2
/3

Pus no us desment ignorança l'entendre, 
pus entenent percebeu coneixença, 
pus coneixent veniu lo ver compendre, 
pus comprenent sentiu ma benvolença;

que benvolent jamés prova defensa, 
que defenent ofensa's vostr'honor, 
que d'honrament no fos causa major, 
que majorment guordeu vostra fallença.

Qual falliment bé de tants béns me nega? 
Qual negament mostra tal fermetat? 
Qual fermetat liga tant pietat?

Piadosament mos enuigs no desplega, 
desplegament, per tants juís aprovat, 
provablement mèrits d'amor replega.

PERE TORROELLA
,