''Buf talment guspires, 
llavors em trec camisa 
i samarreta, tot 
ho tir al vell bassal 
de l'oblit.''

5
/22

I sembla que les pedres 
ploguin de jo no sé on.

Buf talment guspires, 
llavors em trec camisa 
i samarreta, tot 
ho tir al vell bassal 
de l'oblit.

VICENç CALONGE
Rere el finestrell, 1996