''Tots els dijous del cel i els uf! de l'ésser 
són, o pretenc que siguin, Món-esia.''

9
/22

Tots els dijous del cel en mans i cèsars 
per escriure ramells que saben l'alba.

No es tracta de nuar grells que sols siguin 
passatemps, centrosfera, oronelles. 
Jo sé profetitzar vells, grans deliris: 
mariners ofegats -remors de sal.

Tots els dijous del cel i els uf! de l'ésser 
són, o pretenc que siguin, Món-esia.

VICENç CALONGE
Joc i colors de viure, 2000