''La madona de Son Serra escorxava conills cada dimecres; estenia les pells en un filferro i donava els peus als cans de bou...''

7
/18

La madona de Son Serra escorxava conills cada dimecres; estenia les pells en un filferro i donava els peus als cans de bou. Un dia de setembre de l'any 1939, dimarts, un veïnat li va fer avinent que cinc homes havien afusellat el seu fill en un coster del cementiri: Plovia. La madona de Son Serra es va aixecar del taburet, es vestí amb la mudada més nova i va calar foc a la casa. Ara diuen que sense fer testament. 

DAMIà HUGUET
Ofici de sords, 1976