''I així suplic, angèlica figura,
que ab càntic dolç me vullau consolar,
car, si no ho feu, per mi.s pot ordenar
càntic de morts per ma desaventura.''

>
Cant de amors
12
/17
Cant de amors

(El poeta sent una dama que canta uns versos d'Ausiàs March)
 

Puix vostre cant, gentil senyora mia,
ab son acord pot fer dolç tot l'amarg,
cantant del gran poeta Ausias March,
quan dix d'amors, ab destra fantasia:
 

"Jo viu uns ulls haver tan gran potença",
i.l més avant, com és en son tractat,
i en tal dolçor restí pres i lligat,
que ser libert no tinc ja més creença.
 

On ho diré, mogut per excel.lença:
"Sentí una veu, que té tal potestat,
ab son cant bell, de tanta majestat,
que vida i mort pot dar sa coneixença,
 

prometent pler ab càntic de dulçura
i ensems dolor d'ànima i cors forçar,
lo paradís al món fer contemplar
i dels inferns sentir la pena dura".
 

Tornada
I així suplic, angèlica figura,
que ab càntic dolç me vullau consolar,
car, si no ho feu, per mi.s pot ordenar
càntic de morts per ma desaventura.

PERE SERAFí
, XVI