''La llengua travessa el 
sexe i s'hi fica dins. Bec del vostre mar,
endinsat mar, ardorós mar de sexe.''

>
Bacanal per a tres
2
/2
Bacanal per a tres

Sent com us tremola el cos.
Sent com us desfeis a pler.
Us bes dins els llavis. La llengua travessa el 
sexe i s'hi fica dins. Bec del vostre mar,
endinsat mar, ardorós mar de sexe.

ANTONI CARDONA
Sexty-nine, 2006