''Què
hau-
ri-
es
fet
sens
e-
lla,
ma-
ri-
da-
da...''

>
Oda a Maria Magdalena
13
/13
Oda a Maria Magdalena

Què
hau-
ri-
es
fet
sens
e-
lla,
ma-
ri-
da-
da,
si
el
gra
ha
po-
sat
de
sal
que
et
man-
ca
sem-
pre
al
tall?

LLUíS URPINELL
Tractat d'ofiologia, 1995