"Així d'aprèn la farsa de la vida..." 

>
Consciència
1
/2
Consciència

Comandes una fila de cadires

tot disposades com vagons de tren. 

 

Et concentres, Xuc-xuc!, fas amb la veu falsa.

Simules que t'ho creus -i va i s'ho creuen. 

 

Així d'aprèn la farsa de la vida. 

ISABEL M. ORTEGA RION
Cues de sargantana, 2019