"La nit és la tinta

vessada

d'un poema..."

>
Vessament
6
/10
Vessament

La nit és la tinta

vessada

d'un poema

que encara no ha agafat

la forma tipogràfica.

DAMIà ROTGER
Llestrescades, 2016