''En Joan avui passeja. 
En Ramon ara vindrà.''

60
/177

En Joan avui passeja. 
En Ramon ara vindrà.

(En Joan avui passeja és mentida. 
En Ramon avui vindrà és veritat. 
Hi ha cap diferència visible als mots?)

JOAN BROSSA
O o U, 1959