''La resignació cristiana és 
la forma d'espiritualisme 
de què més es valen 
els qui disfruten de béns 
materials i tot ho redueixen  
a simples relacions de diner.''

>
La gàbia feliç
79
/177
La gàbia feliç

La resignació cristiana és 
la forma d'espiritualisme 
de què més es valen 
els qui disfruten de béns 
materials i tot ho redueixen  
a simples relacions de diner. 

JOAN BROSSA
El saltamartí , 1969