''A tantes angoixes com pesen damunt 
la vida del missioner, no s'hi ha d'afegir 
la del nostre oblit o abandó...''

>
A tantes
82
/177
A tantes

A tantes angoixes com pesen damunt 
la vida del missioner, no s'hi ha d'afegir 
la del nostre oblit o abandó. En veritat 
els fidels se'n preocupen cada dia més, 
però sobretot cal que no hi hagi ningú 
absent d'aquesta manifestació. La primera 
finalitat del Dia Missional és donar 
a conèixer a totes les Missions... 

Diu una xicota tot dinant: 
--Ai, ai, sempre que menjo pollastre 
em toquen les cuixes.

JOAN BROSSA
El cigne i l'oc, 1964