''Mitjançant l'ús de vint-i-sis lletres 
diferents he pogut escriure aquest llibre 
que adés reflecteix la realitat...''

108
/177

Mitjançant l'ús de vint-i-sis lletres 
diferents he pogut escriure aquest llibre 
que adés reflecteix la realitat, adés 
el meu esperit en llibertat i on 
el primer mot mena a l'últim.

JOAN BROSSA
Calcomanies, 1972