''Prenga xascu ço qui millor li es 
de mon dit, vers reversat d'escriptura; 
e si.l mirats al dreyt ez al revers, 
traure porets de l'avol cas dretura.''

5
/5

Tots jorns aprench e desaprench ensemps, 
e vish e muyr, e fau d'enuig plaser, 
xi maseix fau de l'avol bon temps, 
e vey sens ulls e say menys de saber, 
e no strench res e tot lo mon abras, 
vol sobre.l cel e no.m movi de terra, 
e ço que.m fuig incessantment acas 
e.m fuig aó que.m segueix e m'afferra.

Lo mal no.m plats e soven lo.m percas, 
am sens amor e no crey so que se, 
par que somiy tot quant vey pres ma faç, 
hoy he de mi e vull altre gran be, 
e parlant call, ez auig menys de hoir, 
de l'hoc cuyt no, lo ver me par falsia 
e mengs sens fam, e grat me sens pruir, 
e sens mans palp, e fau de sen follia.

Com vull muntar devall sens que no.m vir, 
e devallan puig corren en aut loch, 
e rizen plor e.l vetlar m'es dormir, 
e cant suy frets pus calt me sent que foch, 
ez a dreyt seny eu fau ço que no vull, 
e perden guany e.l temps cuxats me tarda, 
e sens dolor mantes de vets me dull, 
e.l siimpl'anyell tenc per falsa guinarda. 

Colgan me leu e vestin me despull, 
e trop leuger tot fexuch e gran carch, 
e quant me bany me pens que no.m remull, 
e sucre dolç me sembla fel amarch 
lo jorn m'es nuyt e fau clar de l'escur, 
lo temps passats m'es presen cascun ora, 
e.l fort m'es flach, e.l blan tench molt per dur 
e sens fallir me fall ço que.m demora.

No.m part d'un loch e james no m'atur, 
ço que no cerch ivaçosament trob, 
del qui no.m fiu me tinc molt per segur, 
e.l baix m'es alt e l'alt me sembla prop, 
e vau cercan ço que no.s pot trobar, 
e ferma vey la causa somoguda, 
e lo fons gorch aygua sus port me par, 
e ma virtut no.m te pro ne m'ajuda.

Cant xant me par de que.m prench a.dular, 
e lo molt bell me sembla fer e leig, 
abans m'entorn qu'en loch no vull anar, 
e no he pau e no tench qui'm guerreig. 
Aço.m ve tot per tal com vey ences 
de revers fayts aycest mon e natura, 
ez eu qui.m so en lurs fayts tan empes, 
que m'es forçat de viure sens mesura. 

     Tornada 
Prenga xascu ço qui millor li es 
de mon dit, vers reversat d'escriptura; 
e si.l mirats al dreyt ez al revers, 
traure porets de l'avol cas dretura. 

JORDI DE SANT JORDI
, XV