''Ah, qui fos en cell temps nuirit 
     que Jesús fo infant petit, 
e com tots jorns ab ell anàs, 
     ab ell estés, ab ell jugàs!''

>
D'oració de tems
6
/10
D'oració de tems

Jesucrist, Sènyer, ah, si fos 
     en aquell temps que nasqués vós 
e vos vesés infant petit, 
     vostres carns nues e poc llit, 
pobre de draps, ple de bondat! 
     Ah, con fóra enamorat 
en vos veser, venir, tocar 
     e contra ergull contrastar, 
veent lo rei del cel e el tro 
     jaer en paubre lliteló! 
Ah, qui fos en cell temps nuirit 
     que Jesús fo infant petit, 
e com tots jorns ab ell anàs, 
     ab ell estés, ab ell jugàs! 
Ah, com fóra gauig de plaer! 
     Ah, qui volgra als mais haver! 
E quan Jesús hac sa etat, 
     que hom lo servís a son grat! 
E quan fo lliat e pres, 
     que hom son companyó estés 
en tota la greu passió 
     e en la greu mort! Anc gauig no fo 
major que cell que hom pogra haver! […]

A honor del Sant Esperit 
     Ramon ha fenit son escrit, 
en Mallorca, dins la ciutat, 
     el nombre que Déus fo encarnat 
mil e trescents, el mes de juliol. 
     Qui és en pecat e eixir en vol, 
ab est escrit ha son poder, 
     car ab ell porà mantener 
la fi a la qual és creat 
     e en sabrà eixir de pecat. 
El tractat sia corrigit 
     si en res eu hi hai fallit. 
Sia a Santa Maria dat, 
     e per sa amor sia amat. 
               Amèn. 
 

RAMON LLULL
Medicina de pecat, XIV