''Ira és trista passió, 
d'ella no ve consell bo; 
si al concili ha maisó 
lo concili no serà bo. 
     Senyor Déus, pluja,  
     perquè el mal fuja, 
     car pecat puja!''

>
Lo concili (fragments)
10
/10
Lo concili (fragments)

[…] 
Sènyer En Papa, què farà 
lo gran poder qui en vós està? 
Si no li faits far quant porà, 
a Jesucrist se'n clamarà 
     fortment de vós 
e car no vol sia occiós, 
     e és raisós. 
Sènyer en Papa, tal vos riu 
que volria no fóssets viu! 
Guardats que no siats altiu 
al concili, qui està riu 
     e bon camí 
per què hom va a bona fi 
     ab voler fi.  
[…] 
Religiós, si vols servir 
molt Déu, vai per sa amor morir 
[…] 
Satisfacció és hostal 
en qui està negú mal 
ne tem menaces ne destral, 
car satisfer és son cabal 
     perquè Déus ha 
que li ajuda ça e lla, 
     segur està. 
Satisfaràs a ton voler 
del mal que n'has fait, ab bé fer; 
satisfaràs a ton saber, 
a ton membrar e a ton poder, 
     que els dons a Déu 
per ço que tastot sia seu 
     ab tot son feu. 
Satisfaràs a ton sentir 
a imaginar e consir 
e en ço que no deus tenir 
ab cor contrit e ab sospir, 
     de lo mal far, 
e gran sia lo desirar 
     en Déus honrar. 
Satisfé concili a Déu 
en tot ço que hi sia seu: 
si no ho fas, mal te'n vengrà lleu 
en tot quant has, e sera’t greu. 
     Oh concilí, 
no et valdrà tresor ne cosí  
     a mal fi! 
Si lo concili bo no et sap 
de santedat te faràs gap, 
null bé menjaràs en ton map, 
l'ira de Déu serà en ton cap. 
     Ah, robador, 
no faces a Déu deshonor, 
     lo teu Senyor! 
[…] 
Qui bé ama, no ha paor, 
no res no es té a deshonor. 
[…] 
     Senyor Déus, pluja,  
     perquè el mal fuja, 
     car pecat puja! 
Avarícia és camí 
per qui hom va a mala fi, 
si és ella al concilí 
ell no valrà un peitaví. 
     Senyor Déus, pluja,  
     perquè el mal fuja, 
     car pecat puja! 
Glotonia és destral 
ab colp mortal, 
si al concili ha hostal 
lo concili en res no val. 
     Senyor Déus, pluja,  
     perquè el mal fuja, 
     car pecat puja! 
Luxúria és pecat 
per tot lo món escampat; 
del concili sia gitat 
e tot hom d’ella enamorat. 
     Senyor Déus, pluja,  
     perquè el mal fuja, 
     car pecat puja! 
Si al concili va ergull 
ab null hom, ne en ell l'acull 
tot hi serà de mal escull: 
no hi cal anar Ramon Llull! 
     Senyor Déus, pluja,  
     perquè el mal fuja, 
     car pecat puja! 
Accídia e neclijar 
de far bé e destorbar 
si al concili pot entrar 
no hi cal null hom bo anar. 
     Senyor Déus, pluja,  
     perquè el mal fuja, 
     car pecat puja! 
Enveja és desijament 
de fembra, castell e argent; 
si lo concili és son parent 
tot serà vestit de nient. 
     Senyor Déus, pluja,  
     perquè el mal fuja, 
     car pecat puja! 
Ira és trista passió, 
d'ella no ve consell bo; 
si al concili ha maisó 
lo concili no serà bo. 
     Senyor Déus, pluja,  
     perquè el mal fuja, 
     car pecat puja! 

RAMON LLULL
, XIV