''No hi ha res més a fer; i ja basta. 
La resta és literatura.''

>
Codicil de poeta
32
/61
Codicil de poeta

Us llego, amics, senzillament, 
els tres quefers humils de sempre: 
viure (i menjar) amb decòrum cada dia; 
si podeu, endegar cobejança i luxúria; 
pensar (creure o dubtar) 
en la certesa i les hipòtesis  
de la mort de la carn 
i la vida nova de l’ànima.

No hi ha res més a fer; i ja basta. 
La resta és literatura.

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Vacances pagades, 1961