''De la cultura subalterns esnobs 
acaben, entre molts, de posar en curs 
un mot nectari: creativitat!''

>
Els creadors
48
/61
Els creadors

De la cultura subalterns esnobs 
acaben, entre molts, de posar en curs 
un mot nectari: creativitat!

Així encensats per l'aura dels lacais, 
grimparan fins a l'èxtasi celest 
artistes, sociòlegs i tribuns.

Crear bellor, progrés, llocs de treball!

Com un saurí fal.laç suscita deus 
al magí de l'obtús terratinent!

Creadors? 
                (Ara cal escombrar el fems.)

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Quatre mil mots, 1977