''Et deixo, cor meu, 
cremar tots els papers.''

12
/64

Et deixo, cor meu, 
cremar tots els papers. 

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista (Aprenent de poeta), 1952