''Al càstig que t'imposi Jehovà 
inclina el coll sens pena i sens fatiga; 
car, com el pare al fill, la seva mà  
     al que ama sols castiga.''

7
/13

Al càstig que t'imposi Jehovà 
inclina el coll sens pena i sens fatiga; 
car, com el pare al fill, la seva mà  
     al que ama sols castiga.

JOAN ALCOVER
Poemes bíblics, 1918