''Diners, doncs, vulles aplegar. 
Si els pots haver no els lleixs anar; 
si molts n'hauràs poràs tornar 
     papa de Roma.''

3
/4

Primer, pus sies batejat, 
creuràs que en la divinitat 
és un ésser en trinitat 
     de les persones, 
e que Jesús, fill de Déu viu, 
és Déu e fill de Daviu; 
acò és ver e així ho diu 
     Santa Escriptura.

[...]

Fill, vulles usar lleialtat; 
e can pots entén en bondat; 
ama la honor de ta ciutat 
     e de ta terra. 
[...]

Cerca la pau e no guerra, 
car talla més que no serra; 
qui la usa no es desaferra 
     que mal no n'haja. 
[...] 

E mai per malenconia 
no vulles dir vilania. 
Malparlar no és cortesia 
     ne bona usança. 
[...]

Temps de repòs, temps de obrar... 
Can hauràs temps no el lleixs anar; 
hom pereós mai avançar 
    no crei que puixa.  
[...]

Escolta, fill, ço que io et dic: 
can hauràs guanyat bon amic 
guarda'l bé, e de l'enemic 
     tostemps te garda. 
[...]

De ço que has sies content, 
e no cobeigs ço de la gent: 
diners, muller ni vestiment 
     de ton proïsme.

 

[...]

Ço que oiràs dir faràs, 
e ço qu'ells fan esquivaràs: 
d'aixells ho dic qui lo cap ras 
     porten, e barba... 
[...]

Temps de vendre, temps de comprar, 
temps de fugir, temps d'encalçar... 
Savi és l'hom qui pot trempar 
    la sua ira. 
L'hom fa cosa quan és irat, 
pus se'n pinet quan és tornat 
en lo seu seny, e, reposat, 
     li par la feta. 
[...]

Més val pa eixut ab amor 
que no gallines ab remor. 
"A tos parents farà honor", 
    ço diu lo Savi. 
Si tu est pobre e hauràs 
molts fills, a tots heretaràs 
alguna art, los mostraràs  
     passar llur vida. 
Castiga'ls dementre són pocs, 
e llunyar-los has de mals jocs; 
creixeran certs e no badocs, 
    sens gran despesa. 
Si l'arbre gran vinclar volràs, 
ans que no els vincles trencar l'has; 
del poc, faràs ço que et volràs. 
     Vet bon eximpli. 
[...] 

 

Vulles pendre un bos castic: 
no faces brega ab hom ric 
si tu est pobre e menic; 
     lo plet perdries. 
Diners de tort fan veritat, 
e de jutge fan advocat; 
savi fan tornar l'hom orat, 
     pus que d'ells haja. 
Diners fan bé, diners fan mal, 
diners fan l'home infernal 
e fan-lo sant celestial, 
     segons que els usa. 
Diners fan bregues e remors, 
e vituperis e honors, 
e fan cantar preïcadors: 
     Beati quorum. 
Diners alegren los infants  
e fan cantar los capellans 
e los frares carmelitans 
     a les grans festes. 
Diners, magres fan tornar gords, 
e tornen lledesmes los bords. 
Si diràs "jas" a hòmens sords, 
     tantost se giren. 
Diners tornen los malalts sans; 
moros, jueus e crestians, 
lleixant a Déu e tots los sants, 
     diners adoren.  
Diners fan vui al món lo joc, 
e fan honor a molt badoc; 
a qui diu "no" fan-li dir "hoc". 
     Vejats miracle! 
Diners, doncs, vulles aplegar. 
Si els pots haver no els lleixs anar; 
si molts n'hauràs poràs tornar 
     papa de Roma. 

[...] 
E si volets saber mon nom: 
Frare Anselm me deia hom 
e Turmeda, per sobrenom, 
     m'hi ajustaven. 
Aço fo fet al mes d'abril, 
temps de primavera gentil; 
noranta vuit tres cents e mil, 
     llavors corríem.

ANSELM TURMEDA
Llibre de bons amonestaments, 1398