''Marginals malenconies 
estopegen lloms malalts. 
Cal deixar la canyareda, 
agafar el camí de dalt.''

67
/130

Marginals malenconies 
estopegen lloms malalts. 
Cal deixar la canyareda, 
agafar el camí de dalt. 

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975