''I el tros aquell 
l'empenyorava 
dins l'aldarull. 
Madò Requènsia 
amb una hortènsia 
feia un nigul.''

83
/130

I el tros aquell 
l'empenyorava 
dins l'aldarull. 
Madò Requènsia 
amb una hortènsia 
feia un nigul. 

MIQUEL BAUçà
Notes i comentaris, 1975