Tornada 
Reyna d'onor, excelhents Margarita, 
yeu crey qu'amar altruy ne me no.us plats; 
pus qu'yeu vos ay sobre totes escrita, 
vos amare tan com aytal siatz. 

1
/5

No pot ren dir ne far que be estia 
lunch homs, si donchs ja d'amor non es pres; 
per que.l meu seny d'amor trop se desvia 
qui.s part d'amor tant quant pot dur l'arnes 
nez hage.l cors per faytz de gentilesa, 
car mils n'es pros e cobegans d'onor 
e.s sent pus tart sa joventut despesa 
e sab triar del mon tot lo milhor. 

E perque mils la rayso si'entesa, 
prech que miretz los bandegats d'amor, 
e veyretz com han lur cor en riquesa 
e van fugen de pretz e de valhor, 
e may los platz, si no per guany, despendre, 
e'ntre los pros tart los veyretz estar; 
tot lur deport es en comprar e vendre, 
e no.ls escay si volon d'als parlar.

Mas celhs qu'amor vol per son home prendre 
tot son plet met en veray pretz muntar, 
e no.l veyrets a dir viltats dexendre 
per nulha re ne de leigs fayts obrar; 
en als no.nten ne met engeny ne cura 
mas com a tots se puxa far grasir; 
despendre.l play e dar ultra mesura 
per que cascu vulha de luy ben dir.

E no tem gens paubretatz ne freytura, 
n'enten qu'a menys puscha lunh temps venir, 
car son cor es enrequits d'amor pura, 
tal que jamay no.l lays enpobresir, 
anas pençar lo fay ses tota falha 
en ten auts fayts d'on puscha sustener 
lo seu estat, e no tem ges batalha, 
guerra ne brug per aycelhs mantener.

No.l fal arnes, rocis ne res que.l valha, 
aur nez argent per far home valer, 
qu'amors qui.l te de s'amorosa tralha 
li fay donar trestot quant ha mester, 
ho.l don'angeny ab que.n sab leumen trayre 
ses blasme lunh, perque viu abondos 
de bens ab joy plus que rey n'emperayre, 
ez ayçó tant com elh es amoros.

Ez enquer mays tart lo veyretz retrayre 
de ben portar son gentil cors joyos, 
e sera vielhs e no presera gayre 
portar l'arnes ne viure cossiros. 
De moltes gents say qu'aura l'amistança, 
d'on m'es semblan prenda.l milhor del mon, 
car viu en laus, en pretz ez en bobança, 
e.ls altres morts qui d'est mester no son. 

Donchs, celhs qui cau en ten auta balança 
com es d'amor, qui fay pugar amon, 
ffins que ja.s veu en [la] vielha liança 
no.n deu partir, car del tot se coffon 
ez destreny fort e s'envelex e muda 
sos bens en mals e sa virtut dechay, 
e no.u conex tro.s veu testa canuda, 
gros e fexucs, tal qu'a dompna desplay.

Perque dich mays: celhs qu'a dona perduda 
-es ab tort sieu o d'ella que no.l play-, 
per tal qu'amor hag'en lay retenguda, 
ne deu querir un altr'en poch d'espay; 
car si no.u fa, en dir mal se delita, 
com cels qui es d'amar desafeynats; 
e, cert, val pus sa viltat sia scrita 
que far anuy a celhs qu'es ben amatz.

     Endressa 
Al princeps nauts, poderosos, on habita 
pretz e valor, car es d'onor armats, 
mon vers tramet, qui no platz a s'ermita 
clergue ni lech si no.s d'amor tocatz.

     Tornada 
Reyna d'onor, excelhents Margarita, 
yeu crey qu'amar altruy ne me no.us plats; 
pus qu'yeu vos ay sobre totes escrita, 
vos amare tan com aytal siatz. 

JORDI DE SANT JORDI
, XV