''Só qui só, que no só io, 
puix d'amor mudat me só.''

1
/9

Só qui só, que no só io, 
puix d'amor mudat me só.

Io crec cert que res no sia, 
o, si só, só fantasia, 
o algun home que somia 
que ve a alcançar algun do. 
puix d'amor mudat me só.

Só del tot transfigurat; 
só aquell que era llibertat, 
i ara d'amors cativat 
me veig molt fora raó, 
puix d'amor mudat me só.

Si só, puix que en lo món vixc 
i a mi mateix avorrixc, 
i segons que discernixc 
veig la qui em dóna passió 
puix d'amor mudat me só.

JOAN TIMONEDA
Flor d'enamorats, XVI